[CAT]


MIXED MEMORIES: Una experiència emocional immersiva per a visualitzar i interaccionar amb els information.

MIXED MEMORIES és una aplicació que permet als usuaris enregistrar, reproduir, manipular i modificar gravacions espacials tridimensionals. El seu objectiu principal està basat en enregistrar persones, objectes i espais que tenen un significat necessary, emocionalment parlant, per a l’usuari. Tanmateix, les tècniques emprades permeten altres usos de caire més basic i, per tant, la combinació dels components proposats per aquesta aplicació presentent certa versatilitat d’ús.

El projecte està desenvolupat com aplicació de realitat mixta en què les gravacions es projectaran sobre un espai físic actual per augmentar les sensacions que poden provocar en l’usuari. Per tant, MIXED MEMORIES vol anar un pas més enllà respecte altres sistemes d’enregistrament de information (fotografia, vídeo…) i pretèn proporcionar una experiència emocional immersiva ja que l’enregistrament i projecció del vídeo es realitzarà en un espai tridimensional en el què l’usuari es podrà sentir molt correct als information que visualitzi.

El vídeo mostra la versió del prototip desenvolupat per a la pràctica de l’assignatura de Realitat Digital.

[ES]

MIXED MEMORIES: Una experiencia emocional inmersiva para visualizar e interactuar con los recuerdos.

MIXED MEMORIES es una aplicación que permite a los usuarios grabar, reproducir, manipular y modificar grabaciones espaciales tridimensionales. Su objetivo principal está basado en grabar personas, objetos y espacios que tienen un significado importante, emocionalmente hablando, para el usuario. Sin embargo, las técnicas empleadas permiten otros usos de carácter más basic y, por tanto, la combinación de los elementos propuestos para esta aplicación presenta cierta versatilidad de uso.

El proyecto está desarrollado como aplicación de realidad mixta dónde las grabaciones se proyectarán sobre un espacio físico actual para aumentar las sensaciones que pueden provocar en el usuario. Por lo tanto, MIXED MEMORIES quiere ir un paso más allá respecto a otros sistemas de grabación de recuerdos (fotografía, vídeo …) y pretende proporcionar una experiencia emocional inmersiva ya que la grabación y proyección del vídeo se realizará en un espacio tridimensional en el que el usuario se podrá sentir muy cercano a los recuerdos que visualice.

El vídeo muestra la versión del prototipo desarrollado para la práctica de la asignatura de Realidad Digital.

[ENG]

MIXED MEMORIES: An immersive emotional experience to view and work together with recollections.

MIXED MEMORIES is an software that enables users to document, reproduce, manipulate and modify three-dimensional level cloud movies. Its predominant goal relies on recording folks, objects and areas which have a major which means (in emotional phrases) for the user.

The mission is developed as a combined reality software through which the recordings will likely be proven on an actual bodily area to extend the emotions, sensations and feelings of the user. So MIXED MEMORIES need to go a step additional in comparison with different recording systems (like pictures, video …) and goals to supply an emotional immersive experience utilizing video projection that may happen in a three-dimensional area the place the user can really feel very shut to visualise recollections in an actual area.

The video reveals the prototype model developed for the ultimate follow of a Digital Reality college course.

Likes: 1

Seen: 35

< source > worth a visit
< /source >

Leave a Reply