Subscribe http://bit.ly/1RQtfNf  
Cow Chop Merch: http://bit.ly/2dY0HrO
RT First: http://bit.ly/2b4bWuW  
Talk about: http://bit.ly/1qvrlLD  
Twitter: https://twitter.com/CowChop  

Beat Boxing Professional: http://bit.ly/1NdSvRO

We’re again with extra VR, this time with our first VR horror recreation. Watch as Trevor makes an attempt to cover from the Boogeyman whereas being manipulated and harassed by Aleks and James. 🐮🔪

The next is for these multicultural.


Lub Boogyeman yog ib qho npaum nkaus mus rau ib tug legendary zeej nyob rau hauv ntau haiv neeg siv los ntawm cov laus ntshai cov me nyuam mus rau hauv coj cwj pwm zoo . Qhov no dab twb tsis muaj ib qho zoo li, thiab conceptions txog nws yuav sib txawv ruaj los ntawm tsev neeg mus tsev neeg nyob rau hauv tib lub zej zog; nyob rau hauv Feem ntau, nws twb tsis muaj cov teeb tsos nyob rau hauv lub siab ntawm ib tug neeg laus los yog tus me nyuam , tab sis yog tsuas yog ib tug uas tsis yog – kev embodiment ntawm ntshai.

Trevor ønsker å gjøre det klart at han ikke var below påvirkning av narkotika eller alkohol below filmingen av dette spillet. Aleks og James ble imidlertid tent af .

GO IN THE BASEMENT • Digital Reality Gameplay
Thanks. 🐮🔪

< source > worth a visit
< /source >

Leave a Reply